DMT
E=±mc²=Thé Ðëòxÿríßøñµçlëìç HÿÞêrdïmèñsîøñ
hyperspace | shamanism | mckenna